latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Прописи

Прописи из области послова надзора добровољних пензијских фондова

Пословање друштва за управљање

Одлука о ближим условима и начину издавања појединих дозвола и сагласности друштву за управљање добровољним пензијским фондом novo-cir
„Службени гласник РС“, бр. 29/2018 (ступа на снагу 1. јуна 2018)

Одлука о ближим условима и начину издавања појединих дозвола и сагласности друштву за управљање добровољним пензијским фондом 
„Службени гласник РС“, бр. 60/2011

Одлука о начину и условима припајања добровољних пензијских фондова
„Службени гласник РС", бр. 26/2006

Одлука о минималним условима организационе и техничке оспособљености друштва за управљање добровољним пензијским фондом
„Службени гласник РС“, бр. 23/2006 и 23/2013

Одлука о правилима контроле ризика у пословању друштва за управљање добровољним пензијским фондом и добровољног пензијског фонда
„Службени гласник РС“, бр. 27/2006

Одлука о спровођењу одредаба Закона о добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима које се односе на престанак друштва за управљање добровољним пензијским фондом
„Службени гласник РС“, бр. 75/2010

Одлука о методологији усклађивања пословања друштва за осигурање са Законом о добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима
„Службени гласник РС“, бр. 27/2006

Имовина добровољног пензијског фонда

Одлука о процени и обрачунавању тржишне и нето вредности имовине добровољног пензијског фонда и утврђивању јединствене почетне вредности инвестиционе јединице
„Службени гласник РС“, бр. 60/2011, /исправка 61/2011/

Одлука о ближим условима и максималним висинама улагања имовине добровољног пензијског фонда, као и начину улагања те имовине у иностранству
„Службени гласник РС“, бр. 43/2011

Одлука о учешћу нето вредности имовине свих добровољних пензијских фондова у процењеној вредности бруто домаћег производа у Републици Србији за 2016. годину
„Службени гласник РС“, бр. 77/2017

Одлука о начину обрачуна накнада друштва за управљање добровољним пензијским фондом 
„Службени гласник РС“, бр. 60/2011 и 77/2017

Одлука о начину обрачунавања приноса добровољног пензијског фонда
„Службени гласник РС“, бр. 26/2006

Прописи из области рачуноводства и ревизије

Одлука о структури и начину израчунавања капитала друштва за управљање добровољним пензијским фондом
„Службени гласник РС“, бр. 26/2006 и 3/2009

Одлука о обављању екстерне ревизије и садржини извештаја екстерног ревизора
„Службени гласник РС“, бр. 60/2011, /исправка 61/2011/

Одлука о садржају и форми образаца финансијских извештаја за друштва за управљање добровољним пензијским фондовима
„Службени гласник РС“, бр. 87/2014 и 141/2014

Одлука о садржају и форми образаца финансијских извештаја за добровољне пензијске фондове
„Службени гласник РС“, бр. 87/2014

Одлука о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за друштва за управљање добровољним пензијским фондовима
„Службени гласник РС“, бр. 87/2014

Одлука о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за добровољне пензијске фондове
„Службени гласник РС“, бр. 87/2014

Одлука о облику и садржају статистичког извештаја за друштва за управљање добровољним пензијским фондовима и добровољне пензијске фондове
„Службени гласник РС“, бр. 87/2014

Посредници друштва за управљање

Одлука о посредницима друштва за управљање добровољним пензијским фондом и издавању дозволе за обављање послова информисања о добровољном пензијском фонду
„Службени гласник РС“, бр. 60/2011, 92/2013 и 77/2017

Чланство у добровољном пензијском фонду

Одлука о ближој садржини и стандардизованом формату проспекта и скраћеног проспекта добровољног пензијског фонда
„Службени гласник РС“, бр. 60/2011

Одлука о ближој садржини и стандардизованом формату уговора о чланству у добровољном пензијском фонду
„Службени гласник РС“, бр. 23/2006

Одлука о отварању, вођењу и преносу индивидуалних рачуна чланова добровољног пензијског фонда
„Службени гласник РС“, бр. 60/2011

Одлука о стандардизованом формату уговора о програмираним исплатама акумулираних средстава члана добровољног пензијског фонда
„Службени гласник РС“, бр. 27/2006

Одлука о оглашавању добровољних пензијских фондова и стандардизованом тексту приликом оглашавања
„Службени гласник РС“, бр. 23/2006

Заштита корисника

Одлука о начину заштите права и интереса корисника услуга које пружају друштва за управљање добровољним пензијским фондовима
„Службени гласник РС“, бр. 55/2015

Спречавање прања новца

Одлука о смерницама за примену одредаба Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма за обвезнике над којима Народна банка Србије врши надзор
„Службени гласник РС“, бр. 13/2018, 103/2018 и 57/2019

Одлука о изменама и допунама Одлуке о смерницама за примену одредаба Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма за обвезнике над којима Народна банка Србије врши надзор
„Службени гласник РС“, бр. 57/2019

Одлука о условима и начину утврђивања и провере идентитета физичког лица коришћењем средстава електронске комуникације
„Службени гласник РС“, бр. 15/2019

Надзор Народне банке Србије

Одлука о начину вршења надзора над друштвом за управљање добровољним пензијским фондом
„Службени гласник РС“, бр. 60/2011

Извештавање Народне банке Србије

Одлука о учесталости, начину и стандардизованој форми извештавања кастоди банке и начину усаглашавања разлика између обрачунатих вредности, односно приноса добровољног пензијског фонда 
„Службени гласник РС“, бр. 26/2006

Упутство о подацима које кастоди банке електронски достављају Народној банци Србије 

Упутство о електронском достављању Народној банци Србије месечних извештаја друштва за управљање добровољним пензијским фондовима

Шифарник тржишта