latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Надзор осигурања | Пословање друштава за осигурање

Подаци о пословању друштава за осигурање

Напоменe:

  • Подаци су добијени од друштава за осигурање при редовном извештавању по чл. 178 и 179 Закона о осигурању и Народна банка Србије не одговара за њихову тачност.
  • Подаци у извештајима обухватају само податке друштава за осигурање која имају дозволу за рад за изабрани датум важења.

Месечни извештаји

Изаберите месец и годину:

 

Напомена: Месечни извештаји су доступни од 31. јула 2005. године. Подаци по месецима, као и за календарску годину, су први подаци. Коначни подаци су расположиви у оквиру годишњих извештаја.


Тромесечни извештаји

Тромесечни извештаји су доступни од другог тромесечја 2005. године.
Изаберите назив табеле, тромесечје и годину:

Укупна премија и распоред премије друштава за осигурање
Укупна премија и премија у самопридржају друштава за реосигурање
Решене штете друштава за осигурање
Решене штете друштава за реосигурање
Техничке резерве друштава за реосигурање
Техничке резерве друштава за осигурање
Укупна премија и распоред премија по врстама осигурања друштава за осигурање
Решене штете по врстама осигурања друштава за осигурање
Техничке резерве по врстама осигурања друштава за осигурање
Укупна премија осигурања по друштвима и врстама осигурања *
Решене штете по друштвима и врстама осигурања *
Резервисане штете (пријављене а нерешене) по друштвима и врстама осигурања *
Резервисане и решене штете **

 

Напомена:
* До 2009. године подаци су приказивани у оквиру годишњих извештаја. Почев од четвртог квартала 2010. године подаци се објављују у кварталној динамици.
** Подаци се објављују почев од IV квартала 2015. године.


Годишњи извештаји

Изаберите назив табеле и годину:

 

Напомене:
* Подаци о добровољном пензијском осигурању су расположиви до 2006. године, у складу са ступањем на снагу Закона о доборвољним пензијским фондовима и пензијским плановима и обавезом усклађивања пословања друштава за осигурање са овим законом до 31.12.2006. године.
** Од IV квартала 2010. године подаци се приказују у оквиру тромесечних извештаја.
*** Подаци су објављени за период од 2008. до 2014. године.
**** Подаци се објављују почев од 2015. године.
***** Почев од 2015. године подаци се приказују у складу с новом класификацијом ризика према врстама осигурања. Из тог разлога се код извештаја за 2015. годину не приказују подаци за претходну годину за неважеће шифре, па није задовољен ни биланс штета на појединим тарифама, ни на укупном нивоу.


Биланси стања и биланси успеха друштава за осигурање

Изаберите годину: