latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Прописи

Прописи из области послова платног система

Прописи донети с циљем подршке грађанима и економији у условима пандемије COVID-19

Инструкција о начину привремене исплате новчаних средстава с динарских и девизних текућих рачуна корисника платних услуга и пружања услуге новчане дознаке novo-cir

Инструкција о важењу Инструкција које је Народна банка Србије донела за време ванредног стања у вези са исплатама пензија и других новчаних средстава за лица са навршених 65 и више година живота

Инструкција о привременом начину исплате новчаних средстава са динарских и девизних рачуна лица са навршених 65 и више година живота и издавању платних инструмената

Одлука о накнадама у платном промету код уплата и преноса новчаних средстава ради пријема новчаних средстава ради пријема донација у борби против епидемије болести COVID-19
„Службени гласник РС“ бр. 42/2020

Инструкција о начину исплате једнократне новчане помоћи пунолетним држављанима Републике Србије с посебних наменских рачуна novo-cir

Инструкција за спровођење Oдлуке о накнадама у платном промету код уплата и преноса новчаних средстава ради пријема донација у борби против епидемије болести COVID-19 novo-cir

Прописи из области платних услуга и платних система

Одлука о ближим условима и начину отварања, вођења и гашења текућих рачуна
"Службени гласник РС", бр. 55/2015 и 82/2017 и 69/2018

Одлука о измени и допунама одлуке о ближим условима и начину отварања, вођења и гашења текућих рачуна
„Службени гласник РС“, бр. 69/2018

Одлука о јединственој структури текућих рачуна 
„Службени гласник РС“ бр. 55/2015

Одлука о одређивању јединствених идентификационих бројева пружалаца платних услуга

Одлука о облику, садржини и начину коришћења образаца платних налога за извршење платних трансакција у динарима 
"Службени гласник РС", бр. 55/2015, 78/2015, 82/2017, 65/2018, 78/2018 и 22/2019

Одлука о утврђивању листе репрезентативних услуга повезаних с платним рачуном
„Службени гласник РС“ бр. 99/2018 

Одлука о утврђивању прегледа услуга и накнада повезаних с платним рачуном
„Службени гласник РС“ бр. 99/2018 

Одлука о садржини и начину достављања и објављивања података о накнадама које пружаоци платних услуга наплаћују корисницима платних услуга
„Службени гласник РС“ бр. 99/2018 

Упутство за електронско достављање података о накнадама пружаоца платних услуга -  1 | 2 (ажурирано 11. 3. 2019) 

Одлука о утврђивању изгледa и садржаја извештаја о наплаћеним накнадама
„Службени гласник РС“ бр. 99/2018 

Одлукa о општим правилима за извршавање инстант трансфера одобрења 
„Службени гласник РС“, бр. 65/2018, 78/2018 и 20/2019

Одлукa изменама и допунама Одлуке о општим правилима за извршавање инстант трансфера одобрења
„Службени гласник РС“, бр. 20/2019

Одлукa о општим правилима за извршавање инстант трансфера одобрења 
„Службени гласник РС“, бр. 65/2018 и 78/2018

Одлука о минималној вредности платних трансакција које се морају извршавати у битном платном систему
"Службени гласник РС", бр. 78/2018

Одлукa o садржини, роковима и начину достављања података које пружаоци платних услуга достављају Народној банци Србије
"Службени гласник РС", бр. 57/2015, /исправка 59/2015/

Одлука о садржини, роковима и начину достављања података о међубанкарским накнадама
„Службени гласник РС“ бр. 69/2018

Упутство за електронско достављање података о међубанкарским накнадама -  1 | 2 (ажурирано 1. 3. 2019) 

Одлука о начину обављања платног промета преко новчаног рачуна Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности
„Службени гласник РС“, бр. 55/2015

Прописи у вези са Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма

Одлука о смерницама за примену одредаба Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма за обвезнике над којима Народна банка Србије врши надзор
„Службени гласник РС“, бр. 13/2018, 103/2018 и 57/2019

Одлука о изменама и допунама Одлуке о смерницама за примену одредаба Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма за обвезнике над којима Народна банка Србије врши надзор
„Службени гласник РС“, бр. 57/2019

Одлука о условима и начину утврђивања и провере идентитета физичког лица коришћењем средстава електронске комуникације
„Службени гласник РС“, бр. 15/2019 и 84/2020

Одлука о изменама и допуни Одлуке о условима и начину утврђивања и провере идентитета физичког лица коришћењем средстава електронске комуникације
„Службени гласник РС“, бр. 84/2020

Одлука о условима и начину утврђивања и провере идентитета физичког лица коришћењем средстава електронске комуникације
„Службени гласник РС“, бр. 15/2019

Прописи из области надгледања/надзора платних система

Одлука о утврђивању битних платних система

 Одлука о начину и критеријумима за утврђивање битних платних система
„Службени гласник РС“, бр. 90/2018

Одлука о ближим условима и начину давања дозволе за рад платног система и сагласности на измене и допуне правила рада платног система 
"Службени гласник РС", бр. 49/2015

Одлука о спровођењу одредаба Закона о платним услугама које се односе на давање дозволе за рад платног система и сагласности на измене и допуне правила рада платног система
„Службени гласник РС“ бр. 99/2018 

Одлука о садржају и начину вођења  евиденције платних система 
"Службени гласник РС", бр. 49/2015

Одлука о почетном капиталу и минималном капиталу оператора платног система 
"Службени гласник РС", бр. 49/2015

Одлука о почетном капиталу, капиталу и капиталном захтеву оператора платног система
„Службени гласник РС“ бр. 99/2018 

Одлука о ближим условима и начину вршења надзора над пословањем платних система 
"Службени гласник РС", бр. 49/2015

Одлука о начину одржавања и унапређивања стабилног и сигурног рада платног система и извештавању Народне банке Србије 
"Службени гласник РС", бр. 49/2015

Правила рада и упутства за платне системе Народне банке Србије

Правила рада RTGS платног система Народне банке Србије

Правила рада Клиринг платног система Народне банке Србије

Правила рада IPS платног система Народне банке Србије

Одлука о изменама и допунама Правила рада IPS платног система Народне банке Србије

Упутство о издавању, размени и заштити порука у електронском облику у платним системима Народне банке Србије

Упутство о формату и намени електронских порука које се размењују у RTGS и Клиринг платним системима Народне банке Србије

Упутство о измени Упутства о формату и намени електронских порука које се размењују у RTGS и Клиринг платним системима Народне банке Србије

Инструкције  за извршавање директних задужења са рачуна учесника у RTGS платном систему Народне банке Србије

Правила рада међубанкарског клиринг система у девизама

Оперативна правила за клиринг међународних плаћања