latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Платни систем | Усаглашавање са регулативом и стандардима Европске уније

Усаглашавање са регулативом и стандардима Европске уније

Народна банка Србије интензивно спроводи бројне активности на усаглашавању националне регулативе с прописима Европске уније из области платних система. Као резултат тих активности, 18. децембра 2014. године Народна скупштина Републике Србије усвојила je Закон о платним услугама. Овај закон доноси значајна унапређења и модернизацију постојећег система, као и усклађивање с директивама Европске уније (Directive 2007/64/EC on payment services in the internal market, Directive 98/26/EC on settlement finality in payment and securities settlement systems и Directive 2009/110/EC on the taking up, pursuit and prudential supervision of the business of electronic money institutions), којима се ствара усклађен, модеран и свеобухватан сет правила за пружање платних услуга на нивоу Европске уније. Представљамо вам најзначајније новине:

Преузмите илустрацију

 • Закон ствара правни основ за повећање конкуренције на тржишту платних услуга, а већа конкуренција, по правилу, значи квалитетнији ниво услуга и повољније цене.
 • Закон, такође, ствара правни основ за оснивање и пословање институција електронског новца, као и за оснивање и пословање платних институција.
 • Први пут су омогућене и уређене све врсте платних услуга, укључујући и оне најсавременије. Уведен је електронски новац и уређено његово издавање.
 • Закон прописује обавезу за све пружаоце платних услуга да се платне трансакције у динарима у нашој земљи морају извршити у оквиру истог пословног дана.
 • Прецизно и детаљно су дефинисане информације које корисник платних услуга мора да добије од пружаоца платних услуга.
 • Пружалац платних услуга дужан је да кориснику – физичком лицу на његов захтев, без накнаде, једном месечно на папиру доставља извод о извршеним платним трансакцијама.
 • У случају спора корисника платних услуга и пружаоца платних услуга, терет доказивања је на пружаоцу – да докаже да је кориснику пружио све законом прописане информације и да је трансакцију извршио у складу са захтевом корисника.
 • Закон прописује да датум валуте одобрења, односно задужења (као тренутак од ког се обрачунава камата на новчана средства задужена или одобрена на платном рачуну) – могу бити различити од времена задужења, односно одобрења новчаних средстава на том платном рачуну, али само ако је то повољније за корисника платних услуга.
 • Даје се могућност да прималац плаћања (нпр. трговац) понуди попуст за коришћење платне картице или другог платног инструмента.
 • Корисник платних услуга дужан је да предузме све разумне и одговарајуће мере ради заштите персонализованих сигурносних елемената платног инструмента, да одмах након сазнања о губитку, крађи или злоупотреби платног инструмента о томе обавести свог пружаоца платних услуга и да платни инструмент користи у складу са утврђеним прописаним и уговореним условима.
 • Платилац има право на повраћај новчаних средстава у случају неодобрене или неправилно извршене платне трансакције, као и у случају одобрене платне трансакције код које није тачно утврђен износ трансакције (нпр. плаћања комуналних услуга путем директног задужења), уколико је износ трансакције виши од износа који је платилац разумно могао очекивати.
 • Утврђена је претпоставка одговорности пружаоца платних услуга за губитак проузрокован злоупотребом платних инструмената, осим ако не докаже кривицу корисника платних услуга (свака штета преко 15.000 динара).
 • Уређују се и платни системи, који представљају део финансијске инфраструктуре који омогућава међусобно повезивање пружалаца платних услуга ради правовременог извршавања платних трансакција њихових клијената.
 • Проширује се и појачава надзор – Народна банка Србије вршиће надзор над свим пружаоцима платних услуга и издаваоцима електронског новца, у делу пружања платних услуга и издавања електронског новца. Народна банка Србије вршиће надзор и над операторима платних система.