latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Надзор осигурања | Информације о обављању делатности осигурања

Преглед документације

коју банке треба да доставе уз захтев за давање сагласности за обављање послова заступања у осигурању

У складу са Одлуком о ближим условима за давање банкама сагласности за обављање послова заступања у осигурању („Службени гласник РС“, бр. 57/2006), Одлуком о спровођењу одредаба Закона о осигурању које се односе на издавање дозвола и сагласности Народне банке Србије („Службени гласник РС“, бр. 42/2005) и одредбама Закона о осигурању, уз захтев банке за давање сагласности за обављање послова заступање у осигурању подноси се и:

 1. Пословни план банке , који се односи на обављање послова заступања у осигурању, а који треба да садржи полазне основе, обрачун резултата обављања послова заступања у осигурања и његову пројекцију за наредне три године и оцену економске оправданости обављања ових послова, у односу на величину и структуру тржишта;
 2. Докази о кадровској и техничкој оспособљености банке за обављање послова заступања у осигурању, и то:
  • оверена изјава директора (одговорног лица) да су обезбеђени услови да у пословним просторијама банке буде видно означено место на коме се обављају послови заступања у осигурању и истакнут назив друштва за осигурање које банке заступа;
  • оверена изјава о томе да банка поседује одговарајућу рачунарску опрему и програмску подршку за обављање послова заступања у осигурању;
  • акт о организацији и систематизацији послова, односно измене тог акта, којима су утврђени послови на којима ће се обављати заступање у осигурању, а за чије обављање је као услов предвиђено поседовање овлашћења Народне банке Србије за обављање послова заступања у осигурању, са планираним бројем запослених који ће обављати ове послове;
  • овлашћење Народне банке Србије за обављање послова заступања у осигурању;
  • име и презиме лица одговорног за обављање послова заступања у осигурању;
 3. Предуговор о заступању у осигурању са друштвом за осигурање, који мора да садржи одредбу о праву друштва за осигурање на трајни надзор над извршавањем тог уговора, као и цену услуга као битног елемента уговора, сагласно Закону о облигационим односима;
 4. Акт надлежног органа банке којим је регулисано вођење посебне евиденције о обављању послова заступања у осигурању у пословним књигама, по врсти осигурања и о друштвима за осигурање у чије име и за чији рачун банка обавља послове заступања у осигурању;
 5. Општи акт банке о евиденцији полиса осигурања и о начину њихове продаје , који регулише: евиденцију закључених уговора (полиса), материјалну евиденцију непопуњених образаца полиса осигурања по врстама осигурања, серијама и серијским бројевима полиса, аналитичку евиденцију образаца „строге евиденције“, почетно стање образаца полиса на почетку године, задужење обрасцима полиса у току године и раздужење утрошених образаца полиса по основу закључених уговора о осигурању и раздужење за враћене обрасце полиса друштву за осигурање по основу техничке неисправности (сторниране полисе);
 6. Интерни акт о преносу средстава (интерна процедура), којим је ближе прецизирана обавеза банке да новчана средства и остале инструменте плаћања и обезбеђења плаћања које је наплатила, односно преузела од осигураника, односно уговарача осигурања у име и за рачун друштва за осигурање уплати у корист тог друштва истог дана, а најкасније наредног радног дана од дана наплате или предузимања, односно да у истом року преда остале инструменте плаћања и обезбеђења плаћања и да их чува на сигурном месту до исплате, односно предаје друштву за осигурање, као и интерна процедура којом се утврђује заштита докумената и информација које се односе на клијенте;
 7. Оверена изјава одговорног лица банке о томе да ли је банка повезана по основу капитала или на други начин са друштвима за осигурање, друштвима за заступање у осигурању или друштвима за посредовање у осигурању;
 8. Налог за уплату као доказ о уплати накнаде за решавање по захтеву банке за давање сагласности за обављање послова заступања у осигурању, у износу од 15.000 динара на рачун Народне банке Србије, бр. 980-21-70, користећи позив на број 71001-003-146, сагласно Одлуци о допунама одлуке о јединственој тарифи по којој Народна банка Србије наплаћује накнаду за извршене услуге.