latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Заштита корисника

Заштита корисника

Финансијске услуге заузимају значајно место не само у економији наше земље већ и у животима свих грађана Републике Србије, због чега је од великог значаја да постоји уређен и стабилан финансијски сектор.

Имајући наведено у виду Народна банка Србије је формирањем посебне организационе јединице – Сектора за заштиту и едукацију корисника финансијских услуга, иницирала успостављање института заштите корисника финансијских услуга, како би грађанима пружила помоћ у остваривању њихових права и интереса, као и помоћ у разумевању и коришћењу услуга финансијских институција.

У оквиру Сектора за заштиту и едукацију корисника финансијских услуга такође се налази и Информативни центар Народне банке Србије, где грађани могу да се информишу о погодностима и ризицима које је потребно узети у обзир при коришћењу финансијских производа и услуга.

Ако сматрате да се банка, друштво за осигурање, давалац финансијског лизинга, друштво за управљање добровољним пензијским фондовима, пружалац платних услуга или издавалац електронског новца не придржава одредаба закљученог уговора, добрих пословних обичаја или објављених општих услова пословања, на овом месту можете проверити на који начин можете заштити своја права и интересе.


Предузете мере у области заштите корисника финансијских услуга
25.02.2020. Ради потпунијег информисања јавности о начину вршења функције заштите корисника финансијских услуга...
 
Информације из области заштите корисника финансијских услуга за 2019. годину
21.02.2020. Подаци о поднетим притужбама / приговорима на рад давалаца финансијских услуга и поступању банака у области заштите корисника финансијских услуга за 2019. годину
Листа накнада за услуге повезане с платним рачуном на једном месту
18.03.2019. Примена одредаба Закона о изменама и допунама Закона о платним услугама којима је предвиђена већа транспарентност накнада...
 
Нацрт одлуке о ближим условима оглашавања финансијских услуга
11.02.2019. Народна банка Србије припремила је Нацрт одлуке о ближим условима оглашавања финансијских услуга...
 
Висина трошкова и накнада које се наплаћују приликом пријема новца из иностранства односно слања новца у иностранство – за физичка лицa
30.01.2019. Ради повећања транспарентности код накнада у платном промету са иностранством, Народна банка Србије је ажурирала податке...
 
Погледајте...
Ефективне каматне стопе банака за изабране производе, на задатом репрезентативном примеру
Висина трошкова и накнада које се наплаћују приликом пријема новца из иностранства, односно слања новца у иностранство – за физичка лица – НОВО
Информативни центар
Прописи
Мере за очување стабилности финансијског сектора у вези с кредитима индексираним у страној валути
Стратегија Народне банке Србије на пољу финансијског образовања за период 2016 - 2020.
Мерење финансијске писмености – сажет приказ резултата истраживања
Проспекти
Tvojnovac.nbs.rs